Devrek Postası

DEVREK 423 DEPREMZEDEYE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay, ilçede 423 depremzedenin olduğunu ve halen gelmeye devam ettiğini söyledi.

DEVREK 423 DEPREMZEDEYE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR
199 views
20 Şubat 2023 - 12:28

Kah­ra­man­ma­raş mer­kez­li iki büyük dep­re­min ar­dın­dan, ül­ke­ce ya­ra­lar sa­rıl­ma­ya ça­lı­şı­lı­yor. “Tek Yürek Olan Türk Mil­le­ti, her ih­ti­ya­ca, her ya­ra­ya bir nebze ol­ma­ya devam edi­yor. Ba­rın­ma so­ru­nu­nu aşmak için ön­ce­lik­li ola­rak böl­ge­de dep­rem­den zarar gören il­ler­de­ki afet­ze­de va­tan­daş­lar­dan is­te­yen­le­rin başka şe­hir­le­re nakli de sü­rü­yor. Bu çer­çe­ve­de Dev­rek’te dep­rem­ze­de­le­rin ba­rın­ma­sı, gün­lük ih­ti­yaç­la­rı ve ço­cuk­la­rın eği­ti­mi ile il­gi­li ça­lış­ma­lar devam et­mek­te.
Konu ile il­gi­li bilgi veren Dev­rek Kay­ma­ka­mı Ümit Altay, “Şu an il­çe­mi­ze gelen 99 aile­den olu­şan 423 kişi var. Kredi Yurt­lar Ku­ru­mu­na yer­leş­ti­ri­len 7 dep­rem­ze­de va­tan­da­şı­mız bu­lun­mak­ta­dır. Bunun 416’sı yakın aile­si­nin ya­nın­da kal­mak­ta­dır” di­ye­rek şun­la­rı söy­le­di:“Kay­ma­kam­lık Ko­or­di­nas­yo­nun­da il­çe­mi­ze gelen dep­rem­ze­de aile­le­rin ta­le­bi bek­le­til­mek­si­zin İlçe­miz Sos­yal Hiz­met Mer­ke­zi Mü­dür­lü­ğü Psi­ko­sos­yal des­tek ekip­le­rin­ce de ad­res­le­re gi­di­le­rek arz odak­lı hiz­met an­la­yı­şıy­la des­tek su­nul­ma­ya devam edil­mek­te­dir. Sos­yal Hiz­met Mer­ke­zi Mü­dür­lü­ğün­ce İlçe­miz­de­ki ha­yır­se­ver­le­re ait boş daire ya da ev­le­rin dep­rem­ze­de­ler ya­ra­rı­na üc­ret­siz kul­lan­dı­rıl­ma­sı, arzu eden dep­rem­ze­de­le­rin bu ev­le­re yer­leş­ti­ril­me­si sağ­lan­mak­ta­dır. İlçe Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğün­ce eği­tim öğ­re­ti­me devam eden ço­cuk­la­rın eği­tim­le­ri takip edil­mek­te olup ay­rı­ca İlçe Sağ­lık Mü­dür­lü­ğün­ce de dep­rem­ze­de va­tan­daş­la­rı­mı­zın psi­ko­lo­jik des­te­ğe ih­ti­yaç du­yan­la­ra des­tek olun­mak­ta­dır. Şu ana kadar mağ­dur açık­ta kalan hiç bir dep­rem­ze­de aile­miz yok­tur.”

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
İŞ İLANI DEVREK GERİ DÖNÜŞÜM

Taşımacılık Metal San. ve Tic. Ltd. Şti.

Firmamız bünyesinde çalışacak Zonguldak İl ve İlçe Merkezlerinde ikamet eden Bayan Çevre Mühendisi ekip arkadaşı arıyoruz!Başvuru ve Bilgi için:0542 513 19 11-0372 556 48 85 İsmetpaşa Mah. 349 Nolu Sk. No:26 Devrek/ZONGULDAK

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.