REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Devrek Postası

“TARİHE KAYDEDİLEN ONURLU BİR MÜCADELE”

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

“TARİHE KAYDEDİLEN ONURLU BİR MÜCADELE”
48 views
16 Mart 2023 - 12:17
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Vali Tu­tul­maz, me­sa­jın­da şun­la­rı söy­le­di: “Şanlı ta­ri­hi­miz­de büyük bir kah­ra­man­lık öy­kü­sü ve zorlu bir savaş so­nu­cun­da ula­şı­lan bir zafer ola­rak ye­ri­ni alan Ça­nak­ka­le Za­fe­ri­nin 108. yıl dö­nü­mün­de; kut­sal vatan top­ra­ğı ve ba­ğım­sız­lı­ğı uğ­run­da ca­nı­nı feda ede­rek bu des­ta­nı yazan kah­ra­man­la­rı gönül borcu, min­net ve rah­met­le yâd edi­yo­ruz.
Büyük önder ATA­TÜRK’ün sevk ve ida­re­sin­de yü­rü­tü­len, aziz mil­le­ti­miz ve kah­ra­man or­du­muz­ca za­fer­le taç­lan­dı­rı­lan Ça­nak­ka­le Deniz ve Kara Sa­vaş­la­rı; aziz mil­le­ti­mi­zin yaz­gı­sı­nı de­ğiş­ti­ren, ta­ri­hin akı­şı­na yön veren, mil­let­çe top­ye­kûn di­re­niş gös­te­ri­len, des­tan­sı bir var oluş mü­ca­de­le­si­nin or­ta­ya kon­du­ğu bir dönüm nok­ta­sı­dır. Ça­nak­ka­le Za­fe­ri: önce vatan di­yen­le­rin, ege­men­lik ve ba­ğım­sız­lı­ğı­nı, milli bir­lik ve be­ra­ber­li­ği­ni her şeyin üs­tün­de tu­tan­la­rın, bu uğur­da büyük bir azim, inanç ve ce­sa­ret ser­gi­le­ye­rek ca­nı­nı ve­ren­le­rin ta­ri­he kay­det­ti­ği onur­lu bir mü­ca­de­le­nin adı­dır.
Çok çetin mu­ha­re­be­le­rin so­nu­cun­da eri­şi­len Ça­nak­ka­le Za­fe­ri; bir mil­le­tin türlü im­kân­sız­lık­la­ra rağ­men va­ta­nın bü­tün­lü­ğü, öz­gür­lü­ğü ve ba­ğım­sız­lı­ğı söz ko­nu­su ol­du­ğun­da neler ya­pı­la­bi­le­ce­ği­ni tüm dün­ya­ya gös­ter­miş­tir.
Bugün aziz va­ta­nı­mız­da öz­gür­ce ve güven içe­ri­sin­de ya­şı­yor­sak, bunu va­ta­nı­mı­zın bö­lün­mez bü­tün­lü­ğü ve ba­ğım­sız­lı­ğı uğ­run­da ca­nı­nı hiç dü­şün­me­den veren aziz şe­hit­le­ri­mi­ze, kah­ra­man ga­zi­le­ri­mi­ze, ta­ri­hi za­fer­ler­le dolu şanlı or­du­mu­za borç­lu­yuz.
Biz­le­re bu va­ta­nı ema­net eden aziz şe­hit­le­ri­miz büyük ve güçlü dev­le­ti­mi­zin var­lı­ğı­nın gü­ven­ce­si ola­rak mil­le­ti­mi­zin gön­lün­de ile­le­bet ya­şa­ya­cak, ül­ke­mi­ze ve mil­le­ti­mi­ze yö­ne­lecek teh­dit­le­re karşı ko­ya­cak güç ve ka­rar­lı­lık­ta olan dev­le­ti­miz, mil­le­tiy­le bir­lik­te ge­le­ce­ğe gü­ven­le ula­şa­cak­tır.
Bu duygu ve dü­şün­ce­ler­le; 18 Mart Ça­nak­ka­le Za­fe­ri ve Şe­hit­le­ri Anma Günü’nde başta cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ku­ru­cu­su Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk ve silah ar­ka­daş­la­rı olmak üzere tüm kah­ra­man­la­rı­mı­zı, aziz şe­hit­le­ri­mi­zi, ebe­di­ye­te in­ti­kal etmiş ve ha­yat­ta olan kah­ra­man ga­zi­le­ri­mi­zi rah­met, min­net ve şük­ran­la anı­yor; hep yan­la­rın­da ola­ca­ğı­mız aziz şe­hit­le­ri­mi­zin de­ğer­li ya­kın­la­rı­na ve ga­zi­le­ri­mi­ze aile­le­ri ile bir­lik­te sağ­lık­lı, hu­zur­lu, mutlu, uzun bir ömür di­li­yo­rum.”

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
REKLAM ALANI

(336x280px)

Anasayfa Sağ Bloka Esnek veya Sabit ölçülerde SINIRSIZ reklam alanını şablon olarak ekleyebilirsiniz. Şuan örnek olarak sadece 2 reklam kullanıldı.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.