Devrek Postası

Mecliste seçimler yapıldı

Zonguldak il Genel Meclisi’nin Nisan ayı 1.Birleşimi Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Mecliste seçimler yapıldı
142 views
03 Nisan 2023 - 11:43

İl Genel Mec­li­si Baş­kan Nec­det Ka­ra­ve­li’nin baş­kan­lı­ğın­da ger­çek­leş­ti­ri­len mec­lis top­lan­tı­sın­da İl En­cü­men Üye­le­ri ve ih­ti­sas ko­mis­yon­la­rı se­çim­le­ri ger­çek­leş­ti­ril­di.

Açı­lış ve yok­la­ma­nın ar­dın­dan bir ön­ce­ki otu­ru­ma ait top­lam tu­ta­nak özeti oku­na­rak gün­dem mad­de­le­ri­nin gö­rü­şül­me­si­ne ge­çil­di. Mec­lis­te 1 yıl görev yap­mak üzere, il genel mec­li­si­nin kendi üye­le­ri ara­sın­dan (gizli oyla) 3 üye, il en­cü­me­ni üyesi ola­rak be­lir­len­di. En­cü­men üye­lik­le­ri­ne CHP; Ne­ba­hat­tin Yıl­maz, Hasan Tül­baş, Ramis Muslu AK Parti ise; Ali Kemal Ka­ra­ca Adnan Tıska, Ser­pil Özmen’i öner­di. Ve ya­pı­lan gizli oy­la­ma­da; Ali Kemal Ka­ra­ca Adnan Tıska ve Ser­pil Özmen İl Em­cü­men Üyesi ola­rak se­çil­di.

İHTİSAS KOMİSYON­LA­RI YENİDEN BELİRLENDİ

Mec­lis­te 5302 sa­yı­lı İl Özel İda­re­si Ka­nu­nu­nun 16 inci mad­de­si ge­re­ğin­ce, İhti­sas Ko­mis­yon­la­rı­nın oluş­tu­rul­ma­sı ve bu ko­mis­yon­lar­da görev ala­cak üye­le­rin se­çi­mi­nin ya­pıl­dı. AK Parti ve CHP’nin ortak öner­ge­le­ri ile ik­ti­sat ko­mis­yon­la­rı şu şe­kil­de be­lir­len­di. Ar-ge ko­mis­yo­nu; İsa bükrü Filiz Ünal sar­sık Adnan kıska Hasan tür­lü­baş Meh­met Aksoy Tu­rizm ko­mis­yo­nu; Ser­pil Özmen Ne­ca­ti Akyol Ali Kemal Ka­ra­ca Ahmet Ali Mumcu Ramiz muslu Köy­le­re yö­ne­lik hiz­met­ler ko­mis­yo­nu; Adnan tıska Nec­det ka­ra­ve­li İsa bükrü Ne­ba­hat­tin Yıl­maz Ahmet Ali Mumcu Genç­lik ve Spor ko­mis­yo­nu; Se­ba­hat­tin Gülay Vedat Tuz­cu­oğ­lu Arif se­fer­cik Mus­ta­fa uzun­dal İhsan Kork­maz Sa­na­yi ve ti­ca­ret ko­mis­yo­nu; Ser­pil Özmen Ahmet Ali Ba­şö­ren Hasan tüylü baş Ne­ba­hat­tin Yıl­maz İçiş­le­ri ko­mis­yo­nu; Ali Kemal Ka­ra­ca Vedat Tuz­cu­oğ­lu Ne­ca­ti Akyol Nedim bekar Şan­ver Akdağ Tarım ve orman ko­mis­yo­nu; Filiz Ünal sar­sık Ahmet Ali Ba­şö­ren İbra­him Yal­çın Hay­ret­tin Kar­tal Hamdi Akyüz Plan bütçe ko­mis­yo­nu; Kerim Yıl­maz Arif se­fer­cik Temel uslu İsmail Terzi Hamdi Akyüz Önder topuz Meh­met Aksoy Çevre ve sağ­lık ko­mis­yo­nu; İsmail Terzi Hü­se­yin Engin Kerim Yıl­maz Mus­ta­fa uzun­dal Hay­ret­tin Kar­tal Eği­tim kül­tür sos­yal hiz­met­ler ko­mis­yo­nu; Temel uslu Hü­se­yin Engin Sa­ba­hat­tin Gülay Nedim bekar Önder topuz İmar ve ba­yın­dır­lık ko­mis­yo­nu; Rıfkı Gül­te­kin Nec­det ka­ra­ve­li İsmet Bos­tan­cı Ab­dul­lah ka­ra­gü­zel Ramis muslu Şi­rin­ler Akdağ İhsan Kork­maz Mec­lis bir son­ra­ki top­lan­tı­nın günü ve sa­ati­ni be­lir­len­me­si ile sona erdi.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
İŞ İLANI DEVREK GERİ DÖNÜŞÜM

Taşımacılık Metal San. ve Tic. Ltd. Şti.

Firmamız bünyesinde çalışacak Zonguldak İl ve İlçe Merkezlerinde ikamet eden Bayan Çevre Mühendisi ekip arkadaşı arıyoruz!Başvuru ve Bilgi için:0542 513 19 11-0372 556 48 85 İsmetpaşa Mah. 349 Nolu Sk. No:26 Devrek/ZONGULDAK

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.