Devrek Postası

“Ne kadar iş bilmez olduklarını ortaya koyuyor”

Cumhutiyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekilleri Deniz Yavuzyılmaz ve Eylem Ertuğ Ertuğrul, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK)’na işçi alımı süreci ile ilgili konuştu.

“Ne kadar iş bilmez olduklarını ortaya koyuyor”
26 views
15 Ağustos 2023 - 11:58

Cum­hu­ti­yet Halk Par­ti­si Zon­gul­dak Mil­let­ve­kil­le­ri Deniz Ya­vuz­yıl­maz ve Eylem Ertuğ Er­tuğ­rul, Tür­ki­ye Taş­kö­mü­rü Ku­ru­mu ( TTK)’na işçi alımı sü­re­ci ile il­gi­li ko­nuş­tu.
Maden maden işçi sa­yı­sı alın­ma­dı­ğı tak­dir­de filli ola­rak zaten TTK ça­lı­şa­maz du­ru­ma­ge­le­ce­ği­ni söy­le­yen Ya­vuz­yıl­maz, “TTK zaten norm kad­ro­nun çok al­tın­da bir sa­yıy­la ça­lı­şı­yor. Hem Amas­ra’da ya­şa­na n grizu fa­ci­ası aynı za­man­da geç­ti­ği­miz hafta ya­şa­nan Ka­ra­don da bir ka­za­da kay­bet­ti­ği­miz ma­den­ci­miz. Ma­ale­sef ha­yat­la­rı­nı kay­bet­me ne­den­le­rin­den bir de bu eksik işçi sa­yı­sı ile il­gi­li acı tablo. AK Parti beş yılda bir se­çim­den se­çi­me alım ya­pı­yor. Şu an iti­ba­riy­le ala­ca­ğı maden işçi sa­yı­sı alın­ma­dı­ğı tak­dir­de filli ola­rak zaten TTK ça­lı­şa­maz du­ru­ma ge­lecek. Bu ne­den­le de bu alı­mın ya­pıl­ma zo­run­lu­lu­ğu var. Ancak 5 yıl bo­yun­ca AK Par­ti­li mil­let­ve­kil­le­ri ma­ale­sef bu ko­nuy­la il­gi­li çaba har­ca­ma­dık­la­rı için TTK’ya ya­pı­la­cak işçi alımı ko­şul­la­rı­nı belli sa­yı­da kon­ten­jan ay­rı­la­rak kendi uz­man­lık ala­nı­na göre her köye ve bel­de­ye göre belli sa­yı­da kon­ten­jan ay­rıl­ma­sı ge­re­kir­ken bunun da bir yö­net­me­lik alt ya­pı­sı ha­zır­lan­ma­sı ge­re­kir. Bu ancak ya­pıl­ma­dı. Ya­pıl­ma­dı­ğı için de geçen yıl­lar için­de kay­be­di­len zaman şu anda te­la­fi edil­me­ye ça­lı­şı­lı­yor. İşçi­ler alı­na­cak ancak kura ile alı­na­cak. Alı­na­cak iş­çi­le­rin be­de­nen fi­zik­sel ya­pı­sı­nın da TTK’da ça­lış­ma­ya el­ve­riş­li ol­ma­sı ve uzun yıl­lar TTK’da ça­lı­şa­rak emek­li ol­ma­la­rı­nı sağ­la­ya­cak kadar güçlü ve sağ­lık­lı ol­ma­sı ge­re­ki­yor. De­di­ğim gibi AK Parti bu dü­zen­le­me­le­ri yö­net­me­lik­le­ri yap­ma­dı. Şu anda bir araya sı­kış­tı­rıp yap­ma­ya ça­lış­tı­ğı için Zon­gul­dak’a zaman kay­bet­ti­ri­yor. Eksik per­so­nel­le de ça­lış­tı­ğı için her gün yeni bir ka­za­ya da­ve­ti­ye çı­kar­tı­yor. Ma­den­ci aday­la­rı­nın da fi­zik­sel ve sağ­lık ko­şul­la­rı­nın da test edil­me­si ge­rek­ti­ği­nin far­kı­na va­ra­ma­mış­ta şimdi va­rı­yor gibi dav­ran­ma­la­rı ve sü­re­ci ge­cik­tir­me­le­ri ne kadar iş bil­mez ol­duk­la­rı­nı or­ta­ya ko­yu­yor.” dedi.
“ÖN­CE­DEN HER KÖYE KON­TEN­JAN AY­RI­LIR­DI”
2 bin işçi alın­ma­sı plan­la­nı­yor ama 2.400’ün üze­rin­de işçi emek­li­ye ay­rı­la­ca­ğı­nı be­lir­ten Mil­let­ve­ki­li Eylem Ertuğ Er­tuğ­rul ise şun­la­rı söy­le­di; “Özel­lik­le seçim ça­lış­ma­la­rın­da kır­sal­da işçi alım­la­rın­da her köye bir kon­ten­jan ay­rı­lır­dı. Buda her köy­den TTK’da ça­lı­şan ora­dan bir ekmek yiyen bi­ri­ni sağ­lar­lar­dı. Ama son dö­nem­ler­de kır­sal­da aza­lan insan sa­yı­sı daha da azal­ma­ya devam edi­yor. 2 bin işçi alın­ma­sı plan­la­nı­yor ama 2.400’ün üze­rin­de işçi emek­li­ye ay­rı­lı­yor. Biz norm kadro art­sın diye uğ­ra­şır­ken ma­ale­sef norm kadro aynı se­vi­ye­de tu­tul­mak­ta bile zor­la­na­cak. Bu­nun­la il­gi­li AK Parti Mil­let­ve­ki­li Ahmet Ço­la­koğ­lu’nun bir açık­la­ma­sı oldu; Bü­rok­ra­si an­la­mın­da ya­vaş­la­tıl­ma­ya ça­lı­şıl­dı­ğı. O yüz­den işçi alı­mı­nın ge­cik­ti­ğin­den bah­set­ti. Zon­gul­dak hal­kı­na vaat verip bunu bek­let­mek ne kadar doğru.”

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
İŞ İLANI DEVREK GERİ DÖNÜŞÜM

Taşımacılık Metal San. ve Tic. Ltd. Şti.

Firmamız bünyesinde çalışacak Zonguldak İl ve İlçe Merkezlerinde ikamet eden Bayan Çevre Mühendisi ekip arkadaşı arıyoruz!Başvuru ve Bilgi için:0542 513 19 11-0372 556 48 85 İsmetpaşa Mah. 349 Nolu Sk. No:26 Devrek/ZONGULDAK

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.