Devrek Postası

Vali Hacıbektaşoğlu’ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Hacıbektaşoğlu’ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
34 views
29 Ağustos 2023 - 10:54

Vali Ha­cı­bek­ta­şoğ­lu me­sa­jın­da şu ifa­de­le­re yer verdi: “Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ku­ru­cu­su Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk’ün ön­der­li­ğin­de baş­la­tı­lan, aziz mil­le­ti­miz ve kah­ra­man or­du­mu­zun azim, inanç ve ce­sa­re­ti ile ta­ri­he bir kah­ra­man­lık des­ta­nı ola­rak geçen, Kur­tu­luş Sa­va­şı’mızın dönüm nok­ta­la­rın­dan olan 30 Ağus­tos Za­fe­ri’nin 101. Yıl Dö­nü­mü­nü mil­let­çe büyük bir gurur, he­ye­can ve coş­kuy­la kut­lu­yo­ruz.
30 Ağus­tos Za­fe­ri; Yok edil­mek is­te­nen bir mil­le­tin or­du­su ile omuz omuza top­ye­kûn mü­ca­de­le ver­di­ği, türlü yok­luk ve im­kan­sız­lık­la­ra rağ­men büyük ce­sa­ret, öz­ve­ri, fe­da­kâr­lık ve eşsiz kah­ra­man­lık­lar so­nu­cun­da za­fer­le taç­lan­dı­rı­lan, ba­ğım­sız ve özgür Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Dev­le­ti’nin ku­rul­ma­sı­nın yo­lu­nu açan bir va­ro­luş des­ta­nı­dır.
Büyük önder Ata­türk’ün li­der­li­ğin­de 26 Ağus­tos 1922’de baş­la­yan Büyük Ta­ar­ruz ve Baş­ko­mu­tan Mey­dan Sa­va­şı so­nu­cun­da ula­şı­lan 30 Ağus­tos Za­fe­ri ile kut­sal de­ğer­le­ri için ge­rek­ti­ğin­de ca­nı­nı feda et­mek­ten bir an olsun çe­kin­me­yen asil bir mil­le­tin, va­ta­nı, şanlı bay­ra­ğı ve ba­ğım­sız­lı­ğı uğ­run­da ne­le­ri ba­şa­ra­bi­le­ce­ği tüm dün­ya­ya gös­te­ril­miş­tir.
Büyük ve güçlü Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Dev­le­ti ve aziz mil­le­ti­miz, dün ol­du­ğu gibi bugün de ül­ke­mi­zin bö­lün­mez bü­tün­lü­ğü­ne, ba­ğım­sız­lı­ğı­na, bir­lik, be­ra­ber­lik ve kar­deş­li­ği­mi­ze yö­ne­len hain plan ve sal­dı­rı­la­ra tek vücut ha­lin­de karşı koyma azim ve ka­rar­lı­lı­ğı­nı sür­dü­re­cek­tir.
Hiç şüphe yok­tur ki, her karış top­ra­ğı aziz şe­hit­le­ri­mi­zin kan­la­rıy­la su­la­nan ve biz­le­re ema­net edi­len va­ta­nı­mı­za, dev­le­ti­mi­ze, milli mü­ca­de­le ruhu ile, bir­lik ve be­ra­ber­lik içe­ri­sin­de son­su­za dek sahip çı­kı­la­cak, kol­la­na­cak ve ko­ru­na­cak­tır.
Bu duy­gu­lar­la; aziz mil­le­ti­mi­zin, Zon­gul­dak­lı hem­şe­ri­le­ri­mi­zin, kah­ra­man Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri’mizin 30 Ağus­tos Zafer Bay­ra­mı’nı en kalbi duy­gu­la­rım­la kut­lu­yor, eşsiz za­fer­le­ri biz­le­re ar­ma­ğan eden ve bu top­rak­lar üze­rin­de özgür, ba­ğım­sız ve güven içe­ri­sin­de ya­şa­ma­mı­zı sağ­la­yan, başta Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ku­ru­cu­su Gazi Mus­ta­fa Kemal ATA­TÜRK olmak üzere silah ar­ka­daş­la­rı­nı, is­tik­lal mü­ca­de­le­mi­zin tüm kah­ra­man­la­rı­nı, va­ta­nı uğ­run­da can­la­rı­nı feda eden aziz şe­hit­le­ri­mi­zi rah­met ve min­net­le, kah­ra­man ga­zi­le­ri­mi­zi son­suz saygı ve şük­ran­la anı­yo­rum. 30 Ağus­tos Zafer Bay­ra­mı’mız kutlu olsun.”

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
İŞ İLANI DEVREK GERİ DÖNÜŞÜM

Taşımacılık Metal San. ve Tic. Ltd. Şti.

Firmamız bünyesinde çalışacak Zonguldak İl ve İlçe Merkezlerinde ikamet eden Bayan Çevre Mühendisi ekip arkadaşı arıyoruz!Başvuru ve Bilgi için:0542 513 19 11-0372 556 48 85 İsmetpaşa Mah. 349 Nolu Sk. No:26 Devrek/ZONGULDAK

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.