Devrek Postası

“Alınan Karar, Yargı Darbesi Niteliğindedir”

Hatay Mil­let­ve­ki­li Can Ata­lay’a yö­ne­lik hak ih­la­li ka­ra­rı­na uyul­ma­ma­sı­na tepki gös­te­ren CHP Devrek İlçe Başkanı Uğur Di­ken­li “Yar­gı­tay 3. Ceza Da­ire­si’nin al­dı­ğı karar, yargı dar­be­si ni­te­li­ğin­de­dir.” dedi.

“Alınan Karar, Yargı Darbesi Niteliğindedir”
52 views
29 Kasım 2023 - 13:10

CHP Devrek İlçe Baş­ka­nı Uğur Dikenli ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üyeleri yap­tık­la­rı açık­la­ma­da; “Yar­gı­tay 3. Ceza Da­ire­si’nin al­dı­ğı karar, Ana­ya­sa Mah­ke­me­si ka­rar­la­rı­nın ya­sa­ma, yü­rüt­me ve yargı or­gan­la­rı­nı idari ma­kam­la­rı­nı, ger­çek ve tüzel ki­şi­le­ri bağ­la­ya­ca­ğı­nı hiç­bir tar­tış­ma­ya mahal ver­me­yecek açık­lık­ta dü­zen­le­yen madde 153/6 hü­küm­le­ri­ne ay­kı­rı olup yargı dar­be­si ni­te­li­ğin­de­dir.” dedi.
Açık­la­ma­da şöyle de­nil­di;
“11. MAD­DE­YE AY­KI­RI­DIR”
Mev­cut hukuk sis­te­mi­ni yargı dar­be­siy­le de­ğiş­tir­me ça­ba­sı ni­te­li­ğin­de olan ve Ana­ya­sa Mah­ke­me­si ka­ra­rı­nı yok sayan bu karar Ana­ya­sa hü­küm­le­ri­nin ya­sa­ma yü­rüt­me ve yargı or­gan­la­rı­nı idare ma­kam­la­rı­nı ve diğer ku­ru­luş ve ki­şi­le­ri bağ­la­yan temel hukuk ku­ral­la­rı ol­du­ğu­nu hüküm al­tı­na alan 11 .Mad­de­si­ne de ay­kı­rı­dır.
“GE­REKLİ CEZA SO­RUŞ­TUR­MA­SI BAŞ­LA­TIL­MIŞ­TIR”
Açık bir şe­kil­de suç iş­le­yen İstan­bul 13. Ağır Ceza Mah­ke­me­si baş­ka­nı hak­kın­da daha önce de HSK’ya a suç du­yu­ru­sun­da bu­lun­du­ğu gibi Yar­gı­tay 3. Ceza Da­ire­si üye­le­ri hak­kın­da da ge­rek­li ceza so­ruş­tur­ma­sı baş­la­tıl­mış­tır.
Yar­gı­nın biz­zat ken­di­si­nin Ana­ya­sa­nın em­re­di­ci ku­ral­la­rı­nı ta­nı­ma­dı­ğı, yok say­dı­ğı bir or­tam­da hukuk dev­le­tin­den söz edi­le­me­ye­ce­ği gibi hiç­bir va­tan­da­şı­mı­zın da ken­di­si­ne güven için­de his­set­me­ye­ce­ği şüp­he­siz­dir.
“ADA­LET NÖBETİNE VE KO­NU­NUN TAKİPÇİSİ OL­MA­YA DEVAM EDİLE­CEKTİR”
9 Kasım 2023 günü Ana­ya­sa­yı ta­nı­ma­yan, Milli ira­de­yi yok sayan, Yar­gı­tay 3.​Ceza Da­ire­si eliy­le ya­pı­lan hukuk dar­be­si ni­te­li­ğin­de­ki bu vahim ge­liş­me­nin ilk anın­dan iti­ba­ren, CHP Genel Baş­ka­nı­mız Sayın Özgür Özel Hukuk Dev­le­ti’nin ge­rek­le­ri­ne uygun dav­ra­nıl­ma­sı ko­nu­sun­da her türlü gi­ri­şim­de bu­lun­muş ve 28. Dönem Mil­let­ve­kil­le­ri­miz ile bir­lik­te TBMM Genel Ku­ru­lun­da baş­lat­mış ol­duk­la­rı Ada­let Nö­be­ti­ne ve ko­nu­nun ta­kip­çi­si ol­ma­ya ka­rar­lı­lık­la devam edi­le­cek­tir.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
İŞ İLANI DEVREK GERİ DÖNÜŞÜM

Taşımacılık Metal San. ve Tic. Ltd. Şti.

Firmamız bünyesinde çalışacak Zonguldak İl ve İlçe Merkezlerinde ikamet eden Bayan Çevre Mühendisi ekip arkadaşı arıyoruz!Başvuru ve Bilgi için:0542 513 19 11-0372 556 48 85 İsmetpaşa Mah. 349 Nolu Sk. No:26 Devrek/ZONGULDAK

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.