Devrek Postası

Eylem Ertuğ Ertuğrul, Sağlık Bakanına sordu: Kaç doktor istifa etti?

CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, geçtiğimiz haftalarda TBMM Genel Kurulu’nda da Türkiye’deki hekim göçünü, kamudan istifa eden hekim sayısının artışını ve sağlıkta şiddet olaylarını gündeme getirmişti.

Eylem Ertuğ Ertuğrul, Sağlık Bakanına sordu: Kaç doktor istifa etti?
56 views
04 Aralık 2023 - 11:39

ERTUĞRUL, Türkiye’de son 10 yılda kamudan istifa eden hekim sayısını, hekimlerin istifa nedenlerinin bakanlık tarafından değerlendirilip değerlendirilmediğini, alınan önlemlerin ne kadar etkili olduğuna dair raporlama yapılıp yapılmadığını, sağlıkta şiddete yönelik etkin bir çalışma yapılıp yapılmadığını Sağlık Bakanı’na sordu.

ER­TUĞ­RUL öner­ge­sin­de,
“Tür­ki­ye’de sağ­lık sis­te­min­de­ki çe­şit­li so­run­lar ne­de­niy­le he­kim­le­ri­miz ka­mu­dan is­ti­fa ede­rek özel ku­rum­la­ra geç­mek­te ya da yurt dı­şı­na göç et­mek­te­dir. Türk Ta­bip­le­ri Bir­li­ği her ay ‘İyi Hal Bel­ge­si’ alan he­kim­le­ri açık­lı­yor. Bu açık­la­ma­la­ra ba­kıl­dı­ğın­da gi­de­rek artan bir gra­fik ol­du­ğu­nu gö­rü­yo­ruz. Genç he­kim­le­rin çoğu ça­lış­ma ha­yat­la­rın­da sık sık kar­şı­laş­tık­la­rı şid­det fak­tö­rün­den ve ge­le­cek­siz­lik his­sin­den ya­ban­cı dil ça­lı­şı­yor­lar, ko­lay­lık­la fark­lı ül­ke­ler­den kabul ala­bi­li­yor­lar. Ba­şa­rı­lı genç he­kim­le­ri­mi­zi böy­le­ce kay­be­di­yo­ruz.
            Türk Ta­bip­ler Bir­li­ği (TTB) ve­ri­le­ri­ne göre, yurt dı­şı­na çık­mak için ‘iyi hal’ bel­ge­si için baş­vu­ran hekim sa­yı­sı 2022 yı­lın­da, 2012 yı­lın­da­ki baş­vu­ru ta­le­bi­nin ne­re­dey­se 40 ka­tı­na ulaş­mış­tır. 2023 yı­lın­da ise bu sayı sa­de­ce Ha­zi­ran ayın­da 242 iken, bu sayı 2023’ün ilk altı ayın­da 1361’i bul­muş­tur.
Ül­ke­miz­de sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­na karşı şid­det her geçen gün art­mak­ta, şid­de­te maruz kalan sağ­lık ça­lı­şan­la­rı ya­şa­dık­la­rı şid­det ol­gu­su­nu 113 Beyaz Kod Çağrı Mer­ke­zi ya da www.​be­yaz­kod.​sag­lik.​gov.​tr üze­rin­den Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı’na ra­por­la­mak­ta­dır. Ancak Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı, te­le­fon hattı ve in­ter­net say­fa­sı­na ya­pı­lan baş­vu­ru­la­rın ve­ri­si­ni pay­laş­ma­yı 2022 yılı iti­ba­riy­le dur­dur­muş­tur. Ve­ri­le­rin açık­lan­ma­ma­sı, sağ­lık­ta şid­det ora­nıy­la il­gi­li somut bir bilgi alı­na­ma­ma­sı­na ve so­run­la­rın gi­de­ri­le­me­me­si­ne se­be­bi­yet ver­mek­te­dir.
            Bu kap­sam­da, sağ­lık emek­çi­le­ri­nin “beyin göçü” yo­luy­la yurt­dı­şı­na çı­kış­la­rı­nın ön­len­me­si ama­cıy­la ya­pı­la­cak ça­lış­ma­la­rın ba­şın­da sağ­lık­ta şid­de­tin ön­len­me­si gel­mek­te­dir. Sağ­lık­ta şid­de­tin ön­len­me­si ama­cıy­la alı­na­cak ted­bir­ler sa­de­ce kol­luk te­mel­li ted­bir­ler­den zi­ya­de mev­zu­at açı­ğı­nın da gi­de­ril­me­si ge­rek­ti­ği, ce­za­la­rın cay­dı­rı­cı­lı­ğı­nın en önem­li husus ol­du­ğu inkar edi­le­mez bir ger­çek­tir.” ifa­de­le­ri­ne yer verdi.
Er­tuğ­rul, öner­ge­sin­de Bakan Fah­ret­tin KOCA’ya şu so­ru­la­rı yö­nelt­ti:
1-)Ba­kan­lı­ğı­nız­da­ki gö­rev­le­rin­den 2013-2023 yıl­la­rı ara­sın­da is­ti­fa eden hekim sa­yı­sı kaç­tır? Bu dö­nem­de­ki is­ti­fa­la­rın yıl­la­ra göre da­ğı­lı­mı nedir?
2-)Ba­kan­lı­ğı­nız­dan is­ti­fa eden sağ­lık per­so­nel­le­ri­nin is­ti­fa­la­rı­nın de­ğer­len­di­ril­me­si­ne iliş­kin Ba­kan­lı­ğı­nız­ca bir ça­lış­ma ya­pıl­mak­ta mıdır? İsti­fa­la­rın ne­den­le­ri­ne iliş­kin Ba­kan­lı­ğı­nız­da bir rapor bu­lun­mak­ta mıdır?
3-) Son 5 yılda, ba­kan­lı­ğı­nı­za bil­di­ri­len olay­la­rın kaçı kamu ku­ru­luş­la­rın­da, kaçı özel sağ­lık ku­ru­luş­la­rın­da ger­çek­leş­miş­tir?
4-) Son 5 yılda, ba­kan­lı­ğı­nı­za bil­di­ri­len olay­la­rın kaçı fi­zik­sel, kaçı sözel şid­det ola­rak ka­yıt­la­ra geç­miş­tir?
5-) Son 5 yılda ba­kan­lı­ğı­nı­za bil­di­ri­len olay­la­rın ka­çıy­la il­gi­li hu­ku­ki işlem baş­la­tıl­mış­tır?
6-)Ba­kan­lı­ğı­nı­zın sağ­lık­ta şid­de­tin azal­tıl­ma­sı­na yö­ne­lik her­han­gi bir eylem planı var mıdır?
7-)Ba­kan­lı­ğı­nı­zın, yıl­lar­dır talep edi­len sağ­lık­ta şid­de­tin ön­len­me­si­ne yö­ne­lik mev­zu­atın oluş­tu­rul­ma­sı­na yö­ne­lik bir ça­lış­ma planı var mıdır?
8)Bu­gü­ne kadar alı­nan ön­lem­le­rin ne kadar etki sağ­la­dı­ğı ile il­gi­li bir ra­por­la­ma mev­cut mudur?

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
İŞ İLANI DEVREK GERİ DÖNÜŞÜM

Taşımacılık Metal San. ve Tic. Ltd. Şti.

Firmamız bünyesinde çalışacak Zonguldak İl ve İlçe Merkezlerinde ikamet eden Bayan Çevre Mühendisi ekip arkadaşı arıyoruz!Başvuru ve Bilgi için:0542 513 19 11-0372 556 48 85 İsmetpaşa Mah. 349 Nolu Sk. No:26 Devrek/ZONGULDAK

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.